Gorzów Jazz Celebrations Mała akademia Jazzu
Gorzów Jazz Celebrations Mała akademia Jazzu
30 01 2020
Dzień Pamięci I Pojednania, 30.01.2020 - program
W 2020 roku przypada wspaniały jubileusz 25 - lecia obchodów, niezwykle ważnego nie tylko pod względem historycznym święta – Dnia Pamięci i Pojednania. To wyjątkowe święto jest efektem wspólnej inicjatywy władz samorządowych Gorzowa Wlkp. i mieszkańców dawnego Landsberga nad Wartą, przyświeca mu idea przyjaźni dawnych i obecnych mieszkańców Miasta.

Każdego roku 30 stycznia to dzień, w którym istotna jest przede wszystkim  pamięć o wspólnym dziedzictwie, ale także i pojednanie, uczące spojrzenia w przeszłość z refleksją, z optymizmem, pomimo trudnych doświadczeń. Landsberg i jego dzieje to dla Gorzowa jeden z fundamentów istnienia. W mieście codziennie mijamy wiele miejsc, które są dla współczesnych mieszkańców świadkami życia jego dawnych mieszkańców, są to w szczególności pozostałe po landsberskich fabrykantach wille i inne miejsca, których byli fundatorami.

Obchody Dnia Pamięci i Pojednania rozpoczynane są każdego roku od symbolicznego, wspólnego złożenia kwiatów przez byłych mieszkańców Landsberga i władze Gorzowa przy kamieniu pamiątkowym w parku Kopernika, na cmentarzu wojennym oraz przy ossarium na cmentarzu komunalnym.
Następnie, w południe władze miasta, zaproszeni goście i mieszkańcy spotykają się na placu Grunwaldzkim. „Niech radość miasta będzie, / Pokój jego pierwszym dźwiękiem” - te słowa, w dwóch językach zostały zapisane przy Dzwonie Pokoju – symbolu pojednania i przyjaźni, ufundowanym przez byłych mieszkańców Landsberga. Wspólne uderzenie w dzwon jest corocznie punktem kulminacyjnym obchodów tego uroczystego Dnia.

Minione 25 lat, oprócz cyklicznie powtarzanych oficjalnych uroczystości to również szereg niezmiernie ciekawych wydarzeń towarzyszących, nawiązujących tematycznie do wzajemnego przenikania historii polskiej i niemieckiej. Nie inaczej będzie 30 stycznia 2020 r., o godzinie 16:00 zapraszamy do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. gdzie odbędzie się spotkanie Gorzów / Landsberg, zachować pamięć - kształtować przyszłość, 25 lat Dnia Pamięci i Pojednania.

Pierwszym z prelegentów spotkania będzie Agnieszka Dębska z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., która przedstawi rys historyczny Dnia Pamięci i Pojednania oraz przedstawi najważniejsze wydarzenia z czasu 25-letniej historii jego obchodów.
Podczas spotkania zaplanowano również wykłady poświęcone osobie Maxa Bahra, wybitnego mieszkańca Landsberga. Wykład pt. Max Bahr – landsberczanin, społecznie odpowiedzialny biznesmen, polityk. Życie w czasach wielkich zmian wygłosi prof. Paweł Leszczyński oraz wystąpienie dr. Falko Neiningera z Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie (Brandenburgischen Landeshauptarchivn) pt. Praca Maxa Bahra w dziedzinie ekonomii i polityki. Projekt badawczy i wystawienniczy Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego, będzie prezentacją projektu badawczego realizowanego w latach 2019-2020, którego punktem kulminacyjnym będzie wystawa poświęcona tej wybitnej postaci zasłużonej dla Landsberga, której otwarcie nastąpi dokładnie w 90. rocznicę  śmierci Maxa Bahra – 25 września 2020 r. 
Przy okazji spotkania zostanie otwarta jubileuszowa wystawa fotograficzna – 25 lat Dnia Pamięci i Pojednania, która przedstawiać będzie najważniejsze momenty w historii obchodów tego szczególnego święta.

Celem spotkania będzie także prezentacja dwóch wydawnictw powstałych z okazji jubileuszu Dnia Pamięci i Pojednania.  Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta przygotowuje jubileuszowy album, który  przypomni najważniejsze wydarzenia obchodów i niezapomniane chwile, uwiecznione na fotografiach. Na przestrzeni 25 lat zebrano obszerny materiał zdjęciowy, który zostanie opatrzony krótkim wstępem historycznym oraz wypowiedziami osób, w szczególny sposób związanych z tym wyjątkowym Świętem. Jego wydanie zostanie sfinansowane w ramach projektu pn. „Dzień Pamięci i Pojednania – jubileusz 25 lat obchodów” dofinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Wojewódzka i Miejska Bibliteka Publiczna będzie natomiast promować wydawnictwo Praca obywatelska w gospodarce i polityce: wspomnienia i doświadczenia z lat 1848-1926 / Eines deutschen Bürgers Arbeit in Wirtschaft und Politik : Lebens-Erinnerungen und -Erfahrungen aus den Jahren 1848 bis 1926, które zostanie wydane w ramach projektu
 "Max Bahr - społecznik, obywatel, przedsiębiorca. Wokół wspólnego dziedzictwa pogranicza / Max Bahr - Unternehmer und sozial engagierter Bürger. Zum gemeinsamen Erbe in der grenznahen Region", realizowanego - w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Kolejną propozycją w ramach obchodów Dnia Pamięci i Pojednania jest koncert kameralny pt. „TAŃCE NIEOCZYWISTE” w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej. Podczas koncertu zaproszeni goście usłyszą m. in. tanga Astora Piazzolli, tango Jalousie, Ajde Jano, Jovane Jovanko a także melodie rumuńskie i melodie tureckie.

Jubileusz 25 lat obchodów Dnia Pamięci i Pojednania został dofinansowany w ramach projektu pn. „Dzień Pamięci i Pojednania – jubileusz 25 lat obchodów” z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp., natomiast partnerem Miasto Frankfurt nad Odrą.

Im nächsten Jahr 2020 begehen wir in Gorzów ein ganz besonderes, bereits 25-jähriges Jubiläum, das nicht nur aus historischen Gründen außergewöhnlich wichtig ist: jähren sich doch zum 25. Mal die Feierlichkeiten anlässlich des Tages des Gedenkens und der Versöhnung. Dieser Festtag ist Ergebnis einer gemeinsamen Initiative der Stadtverwaltung Gorzów Wlkp. und der Einwohner des ehemaligen Landsbergs an der Warthe, getragen von der Idee freundschaftlicher Beziehungen zwischen den einstigen und den heutigen Einwohnern der Stadt.
Jedes Jahr am 30. Januar ist dies ein Tag, an dem vor allem das Gedenken an das gemeinsame Erbe im Mittelpunkt steht; es ist aber auch ein Tag der Versöhnung, eines lehrreichen Blicks in die Vergangenheit, der Reflexion, getragen von Optimismus trotz aller schwierigen Erfahrungen. Landsberg und seine Geschichte bildet für Gorzów ein Fundament seines Bestehens. In der Stadt kommen wir alltäglich an vielen Orten vorbei, die für die heutigen Einwohner Zeugen des hiesigen Lebens der ehemaligen Einwohner sind; beste Beispiele hierfür sind die ehemaligen Villen der Landsberger Fabrikbesitzer wie auch jene Gebäude und Plätze, die auf ihre Initiative hin sowie mit ihren Spenden errichtet wurden.
Den traditionellen Auftakt der Feierlichkeiten anlässlich des Tages des Gedenkens und der Versöhnung bildet die symbolische und gemeinsam von den ehemaligen Einwohnern Landsbergs an der Warthe und kommunalpolitischen Vertretern von Gorzów vollzogene Niederlegung von Blumenkränzen am Gedenkstein im Kopernikus-Park, auf dem Soldatenfriedhof sowie im Ossarium auf dem Kommunalfriedhof.
Im Anschluss hieran begeben sich Kommunalpolitiker, geladene Gäste und Einwohner gegen 12.00 Uhr auf den Grunwaldzki-Platz. „Niech radość miasta będzie, / Pokój jego pierwszym dźwiękiem” [Freude dieser Stadt bedeute, / Friede sei ihr erst Geläute] – so lautet die in beiden Sprachen gehaltene Inschrift der Friedensglocke, dem Symbol von Versöhnung und Freundschaft der Stadt; sie wurde von den ehemaligen Einwohnern Landsbergs gestiftet. Das gemeinsame Läuten der Glocke bildet den alljährlichen Höhepunkt der Festlichkeiten anlässlich dieses Tages.
Neben diesen regelmäßigen offiziellen Festakten gab es in den vergangenen 25 Jahren stets ein umfangreiches und interessantes Begleitprogramm, das thematisch an die gegenseitige Prägung der Stadthistorie von der deutschen und der polnischen Geschichte anknüpfte. Nicht anders verhält es sich auch am 30. Januar 2020, an dem wir zu 16.00 Uhr in die Öffentliche Wojewodschafts- und Stadtbibliothek „Zbigniew Herbert“ in Gorzów Wlkp. zu einem Treffen unter dem Motto „Gorzów / Landsberg, Erinnerung bewahren – Zukunft gestalten. 25 Jahre Tag des Gedenkens und der Versöhnung” einladen.
Im ersten Vortrag stellt Frau Agnieszka Dębska vom Lubuskie Jan Dekert-Museum kurz die Geschichte des Tages des Gedenkens und der Versöhnung vor und lässt die wichtigsten Ereignisse der letzten 25. Jahre nochmals Revue passieren.
Geplant sind ebenso zwei Vorträge über den berühmten Landsberger Max Bahr. Zunächst widmet sich Prof. Paweł Leszczyński der Persönlichkeit unter der Perspektive Max Bahr – Landsberger, Unternehmer mit sozialer Verantwortung, Politiker. Ein Leben in Zeiten großer Veränderungen. Im Anschluss hieran stellt Dr. Falko Neininger vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam das 2019/20 umgesetzte Forschungsprojekt Zur Betätigung Max Bahrs in Wirtschaft und Politik. Ein Forschungs- und Ausstellungsprojekt des Brandenburgischen Landeshauptarchivs vor, dessen Höhepunkt eine genau am 90. Todestag von Max Bahr am 25. September 2020 eröffnete und eben dieser für die Stadt so hoch verdienten historischen Persönlichkeit gewidmete Ausstellung bilden wird. 
Anlässlich des Treffens und Jahrestages soll zugleich feierlich eine Fotoausstellung unter dem Titel 25 Jahre Tag des Gedenkens und der Versöhnung eröffnet werden, die die wichtigsten Momente aus der Geschichte dieses ganz besonderen Tages vorstellt.
Im Rahmen des Treffens werden darüber hinaus zwei Veröffentlichungen vorgestellt werden, die eigens zum Jubiläum des Tages des Gedenkens und der Versöhnung erschienen waren. Das Lubuskie Jan Dekert-Museum erstellt ebenso ein Fotoalbum, in dem nochmals an die wichtigsten Ereignisse und unvergessenen, hier im Bild festgehaltenen Momente erinnert werden soll. Im Laufe dieses Viertel Jahrhunderts kam ein sehr umfangreiches Bildmaterial zusammen, das nun mit einer kurzen Einführung zur Geschichte des Tages und Erinnerungen von Menschen, die auf eine besondere Art und Weise mit diesem außergewöhnlichen Ereignis verbunden sind, versehen werden soll. Die Herausgabe des Albums erfolgt im Rahmen des Projekts „Tag des Gedenkens und der Erinnerung – 25-jähriges Jubiläum der Feierlichkeiten“, das aus Mitteln des Kleinprojektfonds des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020 gefördert wird.
Die Öffentliche Wojewodschafts- und Stadtbibliothek wird wiederum den Band Praca obywatelska w gospodarce i polityce: wspomnienia i doświadczenia z lat 1848-1926 / Eines deutschen Bürgers Arbeit in Wirtschaft und Politik: Lebens-Erinnerungen und -Erfahrungen aus den Jahren 1848 bis 1926 vorstellen, der im Rahmen des ebenso aus Mitteln des Kleinprojektfonds des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020 geförderten Projekts „Max Bahr - społecznik, obywatel, przedsiębiorca. Wokół wspólnego dziedzictwa pogranicza / Max Bahr - Unternehmer und sozial engagierter Bürger. Zum gemeinsamen Erbe in der grenznahen Region“ herausgegeben wird.
Im Begleitprogramm der Feierlichkeiten anlässlich des Tages des Gedenkens und der Versöhnung vorgesehen ist ebenso ein Kammerkonzert unter dem Titel „Verborgene Tänze“ im Zentrum für Künstlerische Bildung der Philharmonie Gorzów. Im Rahmen des Konzerts erklingen Tangomelodien, u.a. von Astor Piazzolla, das Stück „Jalousie“ von Jacob Gade, das serbische Volkslied „Ajde Jano“, das mazedonische „Jovane Jovanko“ und auch rumänische und türkische Melodien.
Wir möchten Sie herzlichst zu den Veranstaltungen am 30. Januar 2020 einladen.
10.00 Uhr     Niederlegung von Blumenkränzen seitens der geladenen Gäste und kommunalpolitischen Vertretern im Lapidarium sowie auf Soldaten- und Kommunalfriedhof;
12.00 Uhr     Offizielle Feierlichkeiten anlässlich des Tages des Gedenkens und der Versöhnung, Läuten der Friedensglocke, plac/Platz Grunwaldzki;
16.00 Uhr     Gorzów / Landsberg, Erinnerung bewahren – Zukunft gestalten. 25 Jahre Tag des Gedenkens und der Versöhnung. Vorstellung von Neuerscheinungen – Öffentliche Wojewodschafts- und Stadtbibliothek „Zbigniew Herbert“, ul./Str. Sikorskiego 107;
19.00 Uhr     Verborgene Tänze – ein Kammerkonzert im Zentrum für Künstlerische Bildung, Philharmonie Gorzów, ul./Str. Dziewięciu Muz 9.
Das 25-jährige Jubiläum des Tages des Gedenkens und der Versöhnung wurde aus Fördermitteln des Kleinprojektfonds des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020 im Rahmen des Projekts „Tag des Gedenkens und der Erinnerung – 25-jähriges Jubiläum der Feierlichkeiten“ finanziert. Lead-Partner des Projekts ist der Jazz Club „Pod Filarami” in Gorzów, Projektpartner ist die Stadt Frankfurt (Oder).


 

Virtualnetia.com - projektowanie stron